Nyinflyttad - Malevik

Title
Go to content

Nyinflyttad

Välkommen till Maleviks Vägars Samfällighetsförening

Här följer viktig information till Er som just flyttat in i en fastighet inom Maleviks Vägars Samfällighetsförenings verksamhetsområde.
Maleviks Vägars Samfällighetsförenings verksamhetsområde ansvarar för skötsel av vägarna i området. Verksamheten drivs utan kommunala och statliga anslag. Finansieringen sker genom utdebitering på fastighetsägarna i proportion till andelstal. Detta tal beror på om man har en affärsverksamhet, ett åretruntboende, en fritidsbostad eller tomt. Utdebiteringens storlek per andelstal för nästkommande verksamhetsår bestäms vid Vägföreningens årsmöte.

Vi vill samtidigt be Er beakta följande:
  • Medlemskap i Maleviks Vägars Samfällighetsförening är obligatorisk och sker automatiskt.
  • Vid klass 2 varning är det tillåtet att öppna vägbommar för genomfartsvägar inom föreningens område.
  • Vid slitagebelastning i samband med ny-, om- och tillbyggnad, vänligen ta del av information sist i detta brev. (Åtgärder vid väsentlig slitagebelastning eller delning/styckning av tomt)
  • Hamnparkering tillhör Maleviks Villasamhälle (Bolaget) och kräver digitalt P-tillstånd. Ta kontakt med Maleviks Villasamhälle om du har frågor gällande regler för parkering i Malevik.

För att föreningens medlemsregister skall bli korrekt från början, ber vi Er kontakta vägföreningen på vagforeningen@malevik.se och meddela gällande fastighet, namn, adress. Meddela även kontaktuppgifter som telefon och e-postadress. Tack på förhand.
Vi hoppas att Ni med denna information skall känna Er informerade och hälsar Er välkomna till Malevik.Åtgärder vid väsentlig slitagebelastning eller delning/styckning av tomt
Följande regler gäller vid slitagebelastning i samband med ny-, om- och tillbyggnad:
  • Vid nybyggnation erläggs en slitageersättning om 20 000 SEK.
  • Vid till- eller ombyggnad, som är bygglovspliktig och som omfattar mer än 15m2 tillkommande bruttoarea samt öppenarea, erläggs en grundersättning på 3 500 SEK samt för varje ytterligare m2 erläggs 100 SEK/m2.
  • Vid till- eller ombyggnad på mer 180m2 byggyta, ökar inte ersättningen, d.v.s det finns ett maxbelopp på 20 000 SEK.
  • Vid delning/avstyckning av befintlig tomt erläggs en avgift på 65 000 SEK plus indexreglering från oktober 2009.
Vid årsmötet den 20 oktober 2010 beslutade medlemmarna om följande tolkningsförtydligande av reglerna. Med bygglovspliktigt avses alla tillstånd som Byggnadsnämnden beviljar, såsom bygglov, marklov, rivningslov m.m. Den tillkommande bruttoarea samt öppenarea som lovet omfattar, skall bilda underlag för debiteringen.
För att ovanstående skall fungera och leda till en starkare ekonomi, inför det extra underhåll som krävs vid tunga transporter på våra vägar, måste varje fastighetsägare känna sitt ansvar och meddela styrelsen när de utför byggnads- eller markarbeten, som faller under någon av punkterna ovan. Ingen i styrelsen skall behöva agera ”tillsynsman”.
Maleviks Vägars Samfällighetsförening
Styrelsen
Back to content